Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Tác giả
Lê Thái Ất
Tác giả Lê Thái Ất có bút hiệu Duyên Hạc và pháp danh Bảo Thông, sinh năm 1928, làm nghề dạy học và viết sách giáo khoa. Ở bậc Trung học, tác giả dạy ở trường Chu Văn An và Quốc Gia Nghĩa Tử Sài gòn, viết bộ Luận Phổ ThôngCông Dân Giáo Dục. Ở bậc Đại học, tác giả dạy ở Học viện Quốc Gia Hành Chánh và Đại học Vạn Hạnh, viết cuốn Soạn Thảo Công Văn.
Định cư tại Hoa Kỳ miền Nam California năm 1992, tác giả có hai tác phẩm ở cương vị người con dân đất nước đề cao những đặc tính dân tộc: Ngôn Ngữ Việt Nam phát hành năm 1996 và Văn Hóa Việt Nam phát hành năm 1999, tái bản năm 2003.
Ở cương vị người con Phật, tác giả phát khởi tín tâm mộ đạo và tìm hiểu Phật pháp từ tuổi tứ tuần. Tác phẩm Tu Tại Gia phát hành năm 2010 gồm những bài viết là kết quả những buổi pháp đàm hội luận, cùng một số bạn đồng tu họp nhau trao đổi cho nhau những kinh nghiệm thực chứng lời Phật dạy.
   © Cát Tiên