Cát Tiên
TRANG NHÀTÁC GIẢBIÊN KHẢOTRUYỆN, KÝeBOOKSBLOGS
Biên khảo
Tu Tại Gia
Lê Thái Ất
Phát hành cuốn Tu Tại Gia là do tâm nguyện của tác giả vừa muốn báo đền ơn Phật vừa cùng các bạn đồng tu ở cương vị người tu Phật tại gia trong sinh hoạt thực tế hằng ngày cùng dắt tay nhau tiến bước trên đường giải thoát.
Tu Tại Gia gồm có nhiều bài viết mang tựa đề liên hệ đến những khái niệm căn bản về giáo lý đạo Phật, thiên về phần hành chứng thực nghiệm hơn là phần lý giải uyên thâm, nặng về Sự cần thiết để làm sáng tỏ Lý ngõ hầu đạt tới Sự Lý Viên Dung.
Trong tiến trình tu đạo gồm có bốn giai đoạn có liên hệ mật thiết đến nhau:
Trước hết, thứ nhất là khởi phát tín tâm mộ Phật. Không có tín tâm thì không có việc tu hành, tôn giáo nào cũng vậy.
Thứ hai là lý giải để có chánh tín, tránh rơi vào mê tín dị đoan của ma giáo tà đạo.
Thứ ba là hành trì, nếu không thì việc lý giải chỉ là lý luận, lý thuyết suông, vô ích trong sinh hoạt thực tế hằng ngày.
Thứ tư và sau hết là chứng ngộ đạo pháp, đạt tới cứu cánh giải thoát tự giác tự độ và giác tha độ tha.
Nội dung toàn thể những bài viết trong cuốn Tu Tại Gia nhằm mục đích làm sáng tỏ và kiện toàn phần lý giải để người tu đạo có đầy đủ hành trang cần thiết bước sang giai đoạn hành trì.
Xuất bản: Cát Tiên 2010
Bìa mềm: 7 x 10, 528 trang
Giá bán: $25.00
Liên lạc để mua sách:
• Cát Tiên
• Amazon.com
• Don Le CPA
8122 Dartmoor Dr.
Huntington Beach, CA 92646
714-891-9996
   © Cát Tiên